Deze Privacyverklaring heeft tot doel de klanten van IMPACT ACADEMY te informeren over de manier waarop IMPACT ACADEMY hun persoonsgegevens verwerkt. 

IMPACT ACADEMY hecht het grootste belang aan de privacy van de coachees. Zij gebruikt de persoonsgegevens van de coachees alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen die IMPACT ACADEMY toelaten binnen de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te opereren. IMPACT ACADEMY zorgt ervoor dat de persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

1. Wat zijn persoonsgegevens? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt: 

“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”. 

Indien deze Privacyverklaring naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening. 

Er worden eveneens bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan: 

“Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.” 

 

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verzameling en verwerking is Dana Ketels, met als handelsnaam IMPACT ACADEMY en IMPACT ACADEMY ONLINE.

IMPACT ACADEMY is gevestigd te Derbylaan 37 – 8450 Bredene en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0899.849.796.  

IMPACT ACADEMY verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding. 

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden verwerkt IMPACT ACADEMY deze persoonsgegevens en op basis van welke rechtsgrond? 

A. Persoonsgegevens die via de website verzameld worden

Wanneer u de website van IMPACT ACADEMY  bezoekt of gebruikt maakt van onze sociale media 

Wanneer u de websites vanIMPACT ACADEMY bezoekt, www.impactacademy.be of www.impactacademyonline.be verzamelt IMPACT ACADEMY volgende persoonsgegevens: 

 • technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem; 
 • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u de pagina bezoekt, op welke links u klikt, welke pagina’s u bezoekt en hoe vaak u de pagina bezoekt.

Deze persoonsgegevens worden door IMPACT ACADEMY verwerkt om u haar website te kunnen aanbieden en om de werking ervan te verbeteren. IMPACT ACADEMY vertrouwt hiervoor op haar legitiem belang. 

Wanneer u met IMPACT ACADEMY communiceert of het contactformulier invult.

Wanneer u het contactformulier op onze Website invult, u op de site inschrijft voor de nieuwsbrief, inschrijft voor een opleiding of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of Sociale Media kanalen, verzamelen wij: 

 • de basis identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie, geboortedatum; 
 • uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz. 
 • openbaar beschikbare informatie op uw profiel op Sociale Mediakanalen; 
 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt. 

Deze persoonsgegevens gebruikt IMPACT ACADEMY om met u in contact te treden. IMPACT ACADEMY beroept zich hiervoor op haar legitime belang om met u te kunnen communiceren en om haar dienstverlening te verbeteren. 

Wanneer u de online tools gebruikt van IMPACT ACADEMY

Wanneer u de online tools gebruikt die op de website van IMPACT ACADEMY ter beschikking worden gesteld verzamelt IMPACT ACADEMY:

 • De antwoorden die u invult op de vragen. 

Hiervoor vertrouwt IMPACT ACADEMY op haar legitiem belang om u de online tools te kunnen aanbieden en de werking ervan te verbeteren. 

 

B. Persoonsgegevens die in het kader van onze activiteiten (coaching, training, …) verzameld worden 

Wanneer u gecoacht of begeleid wordt door IMPACT ACADEMY

Voorafgaand aan het volgen van een coaching dient de coachee IMPACT ACADEMY de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken teneinde IMPACT ACADEMY in staat te stellen de nodige begeleiding te kunnen doen. Als noodzakelijke inlichtingen beschouwt IMPACT ACADEMY alleszins: 

 • Basisidentificatiegegevens zoals familienaam en voornaam. 
 • Geboortedatum en – plaats. 
 • Contactgegevens zoals mailadres, telefoon, adres, werkgever, 
 • Persoonlijkheidsgegevens, zoals de antwoorden op verschillende vragenlijsten die meer informatie geven wie de coachee is. 

Tijdens de coachingsessie wordt volgende informatie verzameld: 

 • Aanwezigheid en medewerking tijdens coaching- en trainingsessies. 
 • Alle informatie en gegevens die de coachee vrijwillig aan IMPACT ACADEMY bezorgt. 

Voor de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens beroept IMPACT ACADEMY zich op de uitvoering van de overeenkomst die IMPACT ACADEMY met de coachee is aangegaan. IMPACT ACADEMY heeft deze gegevens nodig om haar diensten te kunnen verlenen. Indien de overeenkomst is aangegaan met de werkgever van de coachee, dan beroept IMPACT ACADEMY zich voor de verwerking op haar legitiem belang om haar dienstverlening te kunnen aanbieden. 

In sommige gevallen en afhankelijk van het soort coaching of training die IMPACT ACADEMY aan de coachee geeft, verzamelt IMPACT ACADEMY gezondheidsgegevens, zoals medische achtergrond of de contactgegevens van hulpverleners zoals de huisarts van de coachee. Om dit te kunnen doen vraagt IMPACT ACADEMY de uitdrukkelijke toestemming van de coachee. Dit gebeurt via een afzonderlijk formulier waarin de toestemming van de coachee wordt vastgelegd. 

TWEG gebruikt deze persoonsgegevens ook in gerechtelijke procedures, wanneer het in haar legitiem belang is om deze persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken. 

Wanneer IMPACT ACADEMY u reclame verstuurt 

De contactgegevens gebruikt IMPACT ACADEMY ook om de coachee gepersonaliseerde reclameboodschappen te kunnen bezorgen. Indien dit via email gebeurt, zal er aan de coachee steeds een opt-out mogelijkheid worden aangeboden. IMPACT ACADEMY beroept zich hiervoor op haar legitiem belang om de coachee deze marketing te kunnen aanbieden en op de hoogte te houden van haar activiteiten. 

Wanneer IMPACT ACADEMY uw afbeelding gebruikt voor promotiedoeleinden

Het is mogelijk dat IMPACT ACADEMY omwille van bvb. publicitaire redenen verzoekt een afbeelding/foto te nemen om deze op de website/sociale media,… te publiceren. In dit laatste geval zal steeds de toestemming van de coachee worden gevraagd en dit zowel voor het nemen van de afbeelding/foto als voor de publicatie hiervan. 

Voor de bewaring van uw foto’s, beroept IMPACT ACADEMY zich op haar legitiem belang om deze foto’s verder te kunnen gebruiken voor publicitaire redenen. 

 

C. Persoonsgegevens die verzameld worden wanneer u met IMPACT ACADEMY samenwerkt

Wanneer u met IMPACT ACADEMY een overeenkomst aangaat als leverancier, dienstverlener of klant 

Wanneer u met ons samenwerkt als onderneming verzamelt IMPACT ACADEMY: 

 • de basisidentiteitsgegevens die door de persoon worden verstrekt die met IMPACT ACADEMY communiceert, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie, geboortedatum;

Voorts verzamelt IMPACT ACADEMY in het kader van een annulatie / terugbetaling ook bijkomende gegevens zoals: 

 • reden van annulatie of terugbetaling 
 • IBAN rekeningnummer 

Deze persoonsgegevens gebruikt IMPACT ACADEMY om haar contractuele verplichtingen na te leven en beroept zich hiervoor op de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Daarnaast gebruikt IMPACT ACADEMY de persoonsgegevens ook om een normale bedrijfsadministratie te voeren (bv. facturering en klantenbeheer). Hiervoor vertrouwt IMPACT ACADEMY op haar legitieme belangen om haar activiteiten op een verantwoordelijke en persoonlijke manier te kunnen beheren. 

Wanneer u solliciteert op een van de vacatures van IMPACT ACADEMY of spontaan uw CV aan IMPACT ACADEMY bezorgt 

 • de basisidentiteitsgegevens zoals e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie, geboortedatum; 
 • informatie die aan IMPACT ACADEMY wordt meegedeeld zoals de CV; 
 • Alle andere gegevens die aan IMPACT ACADEMY verstrekt in het kader van een sollicitatie. 

IMPACT ACADEMY verzamelt deze persoonsgegevens om uw sollicitatie te beoordelen. IMPACT ACADEMY beroept zich hiervoor op de noodzaak van de verwerking om tot een overeenkomst te komen. 

In beide gevallen gebruikt IMPACT ACADEMY deze persoonsgegevens ook in gerechtelijke procedures, wanneer het in haar legitiem belang is om deze persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken. 

Wanneer u een visitekaartje achterlaat 

Wanneer u aan IMPACT ACADEMY een visitekaart bezorgt, verzamelt IMPACT ACADEMY de informatie die hierop wordt vermeld. IMPACT ACADEMY verzamelt deze gegevens om haar professioneel netwerk verder te kunnen uitbouwen en beroept zich hiervoor op haar legitiem belang om dat te kunnen doen.

D. Het vervullen van wettelijke verplichtingen 

TWEG is van oordeel dat de doeleinden die hierboven worden opgesomd binnen de redelijke verwachtingen liggen van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u met IMPACT ACADEMY in contact komt of een relatie aangaat. Los daarvan, zal IMPACT ACADEMY uw persoosngegevens ook verwerken om: 

 • wettelijke verplichtingen na te komen of, om te voldoen aan elk redelijk verzoek van politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen- of organen, met inbegrip van de VDAB of de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. 

 • Een derde te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde, zelfs indien dez buiten de EU gevestigd is. In dit geval beroept IMPACT ACADEMY zich op haar legitiem belang om dergelijke transacties te kunnen aangaan. 

 

4. Met welke derden worden jouw persoonsgegevens gedeeld en waarom? 

IMPACT ACADEMY deelt de persoonsgegevens met: 

 • uzelf 
 • de IMPACT ACADEMY coaches en personeel. IMPACT ACADEMY zorgt ervoor dat enkel de mensen die toegang tot uw gegevens nodig hebben, toegang hebben. 
 • overheden inzover IMPACT ACADEMY hier wettelijk toe verplicht is. 
 • de leveranciers en dienstverleners (verwerkers) waarop IMPACT ACADEMY beroep doet om de overeenkomst met de coachee te kunnen uitvoeren. 
 • de werkgever van de coach, indien dit nodig is voor één van de doeleinden hierboven vermeldt. 

IMPACT ACADEMY doet uitsluitend een beroep op dienstverleners die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking voldoet aan de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.Indien deze dienstverleners handelen als verwerkers, garandeert IMPACT ACADEMY dat hiervoor de nodige verwerkingsovereenkomsten worden afgesloten en stelt IMPACT ACADEMY alles in het werk opdat zij de persoonsgegevens van de coachee op voldoende wijze zouden beveiligen. 

De persoonsgegevens van de coachee zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming. 

 

5. Hoe lang zullen deze persoonsgegevens worden bewaard door IMPACT ACADEMY? 

TWEG houdt de persoonsgegevens zolang het nodig is om de doelstellingen die hierboven worden beschreven te vervullen. Indien IMPACT ACADEMY de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, zullen de persoonsgegevens gedeïdentificeerd worden. IMPACT ACADEMY kan dit echter niet doen indien er een wettelijke of rechterlijk verplichting op haar rust die verhinderen dat de persoonsgegevens gedeïdentificeerd worden.

De persoonsgegevens van de coachees worden bijgehouden in functie van de geldigheidsduur van de afgeleverde informatie/attesten/begeleiding. 

De persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten de persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte. 

De persoonsgegevens die IMPACT ACADEMY verzamelt en verwerkt om commerciële boodschappen te sturen naar de coachee, wordt bijgehouden tot de coachee zich hiervoor uitschrijft. 

 

6. Heeft IMPACT ACADEMY het voornemen om de persoonsgegevens buiten Europa door te sturen? 

In principe verwerkt IMPACT ACADEMY uw persoonsgegevens binnen de EU. Enkel voor de verwerking van het emailadres van de coachee is het mogelijk dat TWEG beroep doet op een dienstverlener buiten de EU. IMPACT ACADEMY zorgt er in dat geval voor dat de doorgifte van deze persoonsgegevens steeds gebeurt via een mechanisme die de veiligheid van de doorgifte naar een land buiten de EU garandeert (zoals het gebruik van de model clausules van de Europese Commissie). 

 

7. Rechten van de coachees met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens 

Aangezien IMPACT ACADEMY de persoonsgegevens van de coachees verzamelt, beschikt de coachee over een aantal rechten. De coachee moet in dit verband noteren dat telkens wanneer hij of zij één van haar rechten wenst uit te oefenen, IMPACT ACADEMY om identificatie zal vragen. 

a. De coachee heeft recht op inzage in en kopie van zijn persoonsgegevens voor zover de uitoefening van dit recht geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van IMPACT ACADEMY. Indien blijkt dat de coachee dit recht stelselmatig uitvoert, heeft IMPACT ACADEMY het recht om hiervoor een kost aan te rekenen. 

b. De coachee is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te doen verbeteren. Om dit recht uit te oefenen, vraagt IMPACT ACADEMY dat de coachee duidelijk aangeeft welke gegevens verkeerd zijn. 

c. Waar de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de coachee, heeft de coachee het recht om zijn of haar toestemming in te trekken. 

d. Elke coachee is gerechtigd om de verwijdering van alle hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen die onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, neemt IMPACT ACADEMY alle redelijke technische maatregelen om koppelingen naar of kopie van die persoonsgegevens te wissen zonder tot een resultaat gehouden te zijn. 

e. Elke coachee kan vragen dat IMPACT ACADEMY de verwerking van de persoonsgegevens beperkt en bijgevolg de persoonsgegevens niet verder verwerkt, maar wel nog bewaart: 

 • bij betwisting van de juistheid van de persoonsgegevens door de coachee voor de periode nodig voor IMPACT ACADEMY om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. 
 • bij onrechtmatige verwerking door IMPACT ACADEMY
 • indien IMPACT ACADEMY de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar de coachee heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Het verzoek tot beperking van de verwerking weerhoudt IMPACT ACADEMY niet de persoonsgegevens te gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. De coachee zal van dit voornemen worden ingelicht. 

f. De coachee heeft recht om de persoonsgegevens die hij aan IMPACT ACADEMY heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. De coachee kan IMPACT ACADEMY tevens verzoeken de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk, rechtstreeks aan een andere loopbaancoachingsinstelling over te dragen. Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens kan niet ingewilligd worden indien daarbij afbreuk zou gedaan worden aan de rechten en vrijheden van anderen. 

 

8. Wie contacteren in geval van vragen? 

De coachee kan iedere vraag met betrekking tot deze privacyverklaring of verzoek tot uitoefening van zijn rechten richten aan de zaakvoerder van IMPACT ACADEMY en dit via het volgende e-mailadres: dana@impactacademy.be

IMPACT ACADEMY stelt de coachees zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van het gevolg dat IMPACT ACADEMY heeft gegeven aan het verzoek: 

 • Inwilliging van het verzoek, 
 • Onmogelijkheid om binnen een maand het gevolg van het verzoek aan de medewerker, 
 • kenbaar te maken wegens de complexiteit van het verzoek, 
 • Weigering van het verzoek en de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of beroep in te stellen bij de rechtbank, 
 • De noodzaak tot bijkomende informatie bij twijfel omtrent de identiteit van de aanvrager. De verzoeken worden in principe kosteloos door IMPACT ACADEMY ingewilligd tenzij het verzoek van de coachee kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege hun repetitieve karakter. In dat geval mag IMPACT ACADEMY een redelijke administratieve vergoeding aanrekenen of het verzoek weigeren. 

U hebt eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. 

 

nl_BENederlands (België)